InnoVera – koncept och digitala portal som stöttar omställning

InnoVera är samlingsnamnet för konceptet och den kopplade digitala portalen som projektet tagit fram. Konceptet och portalen stöttar i omställning och förändring hos en byggherreorganisation.

Konceptet bygger organisationens förändringsförmåga genom strategi, metoder och arbetssätt som baseras på en tydlig struktur för att nå organisationens mål och hantera de utmaningar som hindrar. Metodiken i InnoVera består av sex grundstenar för att nå omställning mot innovation:

  1. Samsyn och ägarskap
  2. Vägledande principer
  3. Närvarande ledarskap
  4. Fokus och avgränsning
  5. Lära genom att göra
  6. Struktur och minne

Projektet har genomförts genom fyra arbetspaket; kunskapsinhämtning av befintliga metoder och strategier, intervjustudie målgrupp, utformning av koncept och utformning av digital innovationsplattform.

Konceptet som har utarbetats i projektet baseras därmed på de behov som intervjustudien pekar på, tillsammans med erfarenheter, metoder och verktyg från tidigare forskning.

Hos byggherreorganisationer genomför konceptet i tre steg, där det första steget innefattar att lägga grunden för och uppnå en gemensam målbild/strategi (önskat läge), vägledande principer och samsyn i en ledande gruppering hos byggherren. Steg 2 innefattar förankring och genomförande av experiment med nya arbetssätt och beteenden baserade på steg 1 för att nå ett önskat läge, i form av en pilot/byggprojekt. Steg 3 består av att den ledande grupperingen tillsammans med arbetsgruppen från det specifika byggprojektet samlar lärdomarna för utveckling och därefter implementerar och skalar upp testade arbetssätt och beteenden i ytterligare kommande byggprojekt.

Den digitala innovationsportalen i InnoVera-konceptet har utarbetats utifrån beställares behov av en ”digital coach” som stöttar i strukturen och minnet även när konceptresans inledande tre steg, som är coachledda, har genomförts. Genom den coachledda konceptresan hittas och börjar en ny kultur förankras och spridas och i portalen har under resan alla organisationsspecifika lärdomar och arbetssätt samlats. Portalen stöttar här och nu i konceptresan med dokumentation och struktur för upplägg, men innehåller också redan från start alla de delar och metoder som behövs i byggherrens fortsatta arbete.

Organisationer som ingår i projektet

White Arkitekter
Byggherrarna
Trafikverket
Bjerking AB
PQ projektledning
Masonite Beams AB
Improvicon AB

Varför är det viktigt med omställning hos Byggherrar?

Samhällsbyggnadssektorns har en central roll i att ställa om till ett hållbart samhälle och där lyfts byggherrar som en viktig aktör i att bygga hållbarhet och driva innovation genom upphandling. Byggherrarnas krav inte bara spelar en central roll när det gäller individuella upphandlingar, utan kan också bidra till incitament för arkitekter, teknikkonsulter, leverantörer och entreprenörer att investera i ny kompetens eller ny teknik. Däremot har mindre och medelstora byggherrar svårare att motivera och ta de ofta högre kostnader som en upphandling som främjar innovation kan innebära, vilket riskerar att bidra till långsam innovationstakt och fokusering av innovationskompetens till stora aktörer och projekt.

I dagsläget saknas tillgängliga och konstruktivt beskrivna förslag på arbetssätt, metoder och verktyg som kan användas tillsammans med en mer generell implementeringsstrategi. Medelstora byggherrar ställs många gånger inför vad som kan beskrivas som ”organisatorisk ambidextritet” där det gäller att skapa förutsättningar för både exploatering (nyttjande av befintliga resurser) och investeringar i innovation. För dessa aktörer sträcker sig behoven för att uppnå ökad innovationsförmåga bortom den traditionella upphandlingsstrategin. För att övervinna de hinder som finns krävs en mer holistisk strategi och en förståelse för de många faktorer som påverkar upphandlingsprocessen, inkluderande bland annat organisationens målsättningar, ledarskap, kultur och beteenden. Projektets syfte är att, baserat på tidigare forskning och erfarenheter, utarbeta ett koncept med konkreta metoder och strategier för upphandling, som möjliggör innovation hos mindre och medelstora byggherrar. Målet är att konceptet ska kunna fungera som en facilitator för att beställarorganisationer ska förstå, vilja och kunna utforma upphandlingar som bjuder in till innovativa samarbeten som exempelvis medför nya affärsmodeller, lösningar, tekniker, material och leverantörer.

Fakta

ID: S-2022-6
Beviljat i: Strategiska projekt 2022
Projektledare: Matilda Höök, iTid Tarinfo AB