Klimatförändringarnas påverkan fastighetsvärden kan bli omfattande, en mycket stor del av värdet i fastigheter kan gå förlorat.

Boverket visade 2021 i en litteraturstudie, att fastighetsvärdena kan påverkas med 96-160 miljarder kronor endast från översvämning. Liknande problematik beskrivs i hela Europa. Samtidigt kan många av de risker som finns förebyggas eller minskas med relativt små insatser om de identifierats i tid och det finns incitament att göra rätt.

Fastighetsägare, Banker, försäkringsbolag och många andra behöver bättre kunskap om klimatrelaterade risker. Nyss ikrafträdda EU-regelverk såsom hållbarhetsredovisningsregler och klassificeringar av hållbara investeringar påverkar starkt branschens behov av data på individuell fastighetsnivå.

Som svar på nya bestämmelser och för att öka medvetenheten om de risker som klimatförändringarna innebär för vårt byggnadsbestånd har trycket snabbt byggts upp för att det finns ett behov av att agera, samtidigt som behovet av samverkan är stort.

Som svar på nya regelverk och för att öka medvetenheten om de risker som klimatförändringarna innebär för vårt byggnadsbestånd genomförde RISE 2021-2022 en förstudie, finansierad av Vinnova, om en standardiserad bedömning av klimatrisker i fast egendom kallad klimatresiliensdeklaration (KRD).

Tanken med KRD är att på sikt ta fram en modell med klassificering av byggnader. För KRD visade genomförbarhetsstudien att det fanns ett behov av ett screeningverktyg som ett första steg mot ett fullständigt genomförande. För att ett sådant ska vara möjligt behövs idag ännu inte sammanställda data om Sveriges byggnader.

Projektet lägger grunden för detta screeningverktyg men oavsett om ett system med KRD införs eller inte lägger projektet samtidigt grunden för en ökad digitalisering, nya informationsstukturer och informationsflöden för att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att det befintliga och framtidens byggnadsbestånd ska anpassas till ett framtida klimat.

Fakta

ID: U12-2024-09
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Niklas Thidevall, RISE Research Institutes of Sweden AB