Träbyggandet har stor betydelse för den gröna omställningen av byggsektorn. För att öka träbyggandets konkurrenskraft på byggmarknaden behöver aktörerna på samma sätt som i stål- och betongbyggandet kunna erbjuda resurs- och kostnadseffektiva lösningar.

Leverantörerna av trästommar, av KL-trä eller pelarbalksystem av limträ, upplever att det saknas fasadelementleverantörer att hänvisa till vid upphandling, som naturliga aktörer för att snabbt och säkert klimatsäkra deras leverans av stomme.

Projektet syftar till att visa att det är möjligt att uppnå kostnadseffektiv, hållbar och högkvalitativ designsant effektiv montering av prefabricerade fasadelement av trä på olika stomsystem av trä. Nya produkter måste utformas för underhåll, återanvändning, cirkularitet och inte minst till designanpassning till olika byggda miljöer.

Produktutveckling blir därför mer komplex och mer kunskapsintensiv. Nya sätt att samarbeta i värdekedjan mellan aktörer behövs och det finns ett behov av nya verktyg och metoder för samarbete och för att designa system för digitala informationsstrukturer och -flöden.

En utmaning med en digital värdekedja är att bestämma nivån på information i varje led i kedjan, hur mycket och vilken information som är nödvändig att delas med övriga aktörer i kedjan. Målsättningen är att:Studera och utveckla nya samverkansmetoder för effektiv och estetisk produktutveckling av prefabricerade fasadelement där många aktörer från olika professionella bakgrunder deltar.

Syftet är att beskriva samverkansmetoder så att alla medverkandes kunskap och utgångspunkter blir tydligt belysta och inte förbisedda.Beskriva behovet av informationsflöde för att säkerställa den design som avsetts i byggnaden bibehålls genom byggprocessens olika skeden.

Projektets ska etablera sätt för att underlätta och samordna gestaltning, projektering, produktion och montage av prefabricerade estetiskt tilltalande fasadelement av trä och för att snabbare klimatsäkra byggnader med trästomme.

Fakta

ID: U12-2024-07
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Kirsi Jarnerö, RISE Research Institutes of Sweden AB