Idag saknas ett obrutet flöde av aggregerad och detaljerad produktinformation mellan parter som ingår i processen under en byggnads livscykel. I dagsläget sker överlämning av information till stor del analogt, via många mellanhänder som lagrar informationen lokalt och därigenom skapar egna versionskopior av produktinformationen.

Det finns ett antal digitala initiativ i branschen, där aggregerad och detaljerad produktinformation hämtas via digitala plattformar. Det saknas dock ett strukturerat arbetssätt mellan byggbranschens aktörer. Det innebär att det kan vara både svårt och resurskrävande att koppla ihop och få överblick av kvalitetssäkrad information längs byggprocessen. Det bidrar också till att spårbarhet, till exempel när man önskar ersätta eller på annat sätt lokalisera och/eller återanvända produkter och material, försvåras.

Det finns stor potential för effektivisering och säkrade informationsflöden om vi kan utveckla ett gemensamt digitalt flöde mellan materialtillverkare och fastighetsägare i byggprocessens alla faser.

Projekt vill identifiera alla väsentliga delar där relevant produktinformation finns tillgänglig och effektivt överförs mellan aktörerna i processen; Ett digitalt flöde som tillhandahålls till aktörerna i processen. Projektet vill också utforska hur en affärsmodell för flödet kan utformas så att det attraherar och engagerar alla intressenter i byggprocessen. Projektet syftar både till att se över vilka strukturella förändringar som behövs för att knyta informationsflöde mellan produkttillverkarnas informationsplattformar och slutanvändarnas (fastighetsägarnas) förvaltningssystem, och till att hitta en affärsmodell som stöder detta. Projektet vill även skapa förutsättningar för att ta fram värdefulla nyckeltal, såsom potentiellt återbrukbara produkter och byggnadens totala miljöbelastning.

Projektledare är Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Fakta

ID: U5-2018-03 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Maria Ahlm