Sveriges nationella fastighetsregister infördes i början av 1960-talet som ett IT-baserat register och är svenska statens förteckning över fastigheter med uppgifter om ägande, bostadslån och annan information. Registret förvaltas och utvecklas av Lantmäteriet, medan uppdatering av informationen i registret görs online av en rad
myndigheter. Registret är dock inte modernt avseende innehållet och bl.a. redovisningen av 3D-fastigheter (t.ex. ägarlägenheter) sker på ett mycket rudimentärt sätt och nivå.

Den digitala information som produceras i samhällsbyggnadsprocessen idag tas inte tillvara fullt ut. En utredning av Riksrevisionen förra året kom bland annat fram till att registret inte var modernt och på flera punkter inte ändamålsenligt som del i en ökad digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det pågår för tillfället en statlig utredning om utvecklingen om fastighetsregistret, men utredningen fokuserar inte på just 3D-fastigheter (enl. samtal med regeringens särskilda utredare). Det pågår idag en snabb utveckling inom t.ex. digitalisering av detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. Dessa och andra initiativ som är pusselbitar i en effektiv och hållbar digital samhällsbyggnadsprocess är beroende av utveckling även kring fastighetsdata. Behovet av en tydligare redovisning av fastighetsindelningen vad gäller 3D-fastigheter ökar dessutom alltmer, då utvecklingen går mot att de 3D-fastigheter som har bildats nu även börjar ombildas.

Projektet syftar till att undersöka hur fastighetsregistret och den nuvarande handläggningen kan moderniseras för att åstadkomma en hållbar utveckling och ökad digitalisering genom registrering av information som inte finns i registret idag och hur informationen kan visualiseras, t.ex. genom att använda 3D-byggnadsmodeller i redovisningen.

Fakta

ID: U11-2023-04
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Jesper Paasch, Högskolan i Gävle