Generativ AI utvecklas exponentiellt och erbjuder stora möjligheter för samhällsbyggnadssektorn med ökad effektivitet, minskade kostnader, förbättrad kvalitet och hållbara lösningar. Projektet utforskar hur tekniken kan skapa samhällsnytta och ökat värdeskapande med fokus på affärsmodeller för arkitekter och teknikkonsulter. Företagens nuvarande affärsmodeller med ersättning per timme utmanas av digitaliseringen samt Generativ AI:s förmåga till design, analys och automation. Projektet strävar efter att stötta företagen i att utveckla och implementera nya AI-drivna affärsmodeller för att förbli relevanta i den snabbt föränderliga branschen.

Projektet undersöker Generativ AI, innovation av transformativa affärsmodeller och omställning vid disruptiva teknikgenombrott. En djupdykning i ämnet med intervjuer och litteraturstudier används som bas för att innovera AI-drivna affärsmodeller samt utveckla en vägledning för företagens omställning till nya transformativa affärsmodeller. Arbetet kommer att bedrivas i en serie scenariobaserade workshops, där arkitekter och teknikkonsulter samarbetar med experter och forskare. Metodiken är hämtad från entreprenöriella processer och affärsmodellerna prototypas fram med feedback från kunder och andra relevanta aktörer. Med start i den framtida målbilden definieras sedan steg och strategier för att ställa om från de nuvarande till de nya affärsmodellerna.
Projektet ska resultera i en verktygslåda som innehåller vägledning för affärsmodellinnovation, en idébank med nya AI-anpassade affärsmodeller samt en vägledning för övergång från traditionella till AI-drivna affärsmodeller.

Resultaten från projektet planeras att spridas i branschrelevanta forum och även publiceras i branschtidningar för att inspirera fler företag att anamma dessa nya metoder. Målet är att öka effektiviteten och hållbarheten inom samhällsbyggandet genom att ge arkitekt- och teknikkonsultföretag de verktyg de behöver för att framgångsrikt navigera den digitala transformationen och maximera potentialen hos generativ AI.

Fakta

ID: S-2024-3
Bevilja6t i: Strategiska projekt 2024
Projektledare: Petra Svensson Gleisner, IHOP. Stockholm AB