Utvecklingen av transportsystemet står inför utmaningar till följd av en ökad urbanisering, stor klimatpåverkan och låg innovationsgrad. Affärsmodeller, och särskilt incitamentsstrukturer, som främjar såväl digitala, hållbara som sociala innovationer i utvecklingen av anläggningen behöver utvecklas. Detta gäller särskilt i designen som bidrar till att lägga grunden för utvecklingen av den långsiktigt hållbara anläggningen och för tillämpningen av Byggnadsinformationsmodellering (BIM) där de effektiviseringar den skapar i designen ger störst nytta för aktörer i senare skeden.

Trafikverket fyller som offentlig beställare en viktig funktion för ökad produktivitet och innovation i anläggningssektorn genom att bl.a. utveckla beställarrollen, affärsformer och upphandlingsstrategier. Projektet ska genom branschsamverkan ta fram förslag på och testa nya incitamentsstrukturer för ökad digital, hållbar och social innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen samt utreda synergieffekter av nya incitament på värdekedjan från planering till produktion och förvaltning. Projektet genomförs av Sweco, Trafikverket och KTH i nära samarbete med aktörer från branschen. Kunskapen utvecklas genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Resultaten sprids kontinuerligt genom projektets gång genom branschgemensamma workshops, rapporter och presentationer, gamification (spelmodeller där aktörer får spela sig igenom en upphandling och konsultaffär).

Resultaten utgör stöd för utvecklingen av upphandlingsstrategier, kompetensutveckling, kunskapsspridning, samverkan i branschen. Det bidrar till att skapa bättre beslutsunderlag för planering (t.ex. beställarens upphandling av leverantörer), produktion (t.ex. informationsmängder och byggbara BIM modeller) samt förvaltning (t.ex. ordning och reda i informationshanteringen och ökad livscykelhantering). Målet är ökad spridning av nya innovationer och ökad samverkan i branschen.

Projektledare är Johan Asplund, Sweco Civil AB.

Fakta

ID: U5-2018-01 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Johan Asplund