Digitaliseringen av samhället ger upphov till många nya möjligheter. En effektivare hantering av miljöinformation genom byggprocessen kan bidra till ökad effektivitet både vad gäller tid och byggkostnader, samtidigt som ett proaktivt miljöarbete underlättas. Byggsektorn har påbörjat digitaliseringen av miljöinformation, men vägen till att digitaliseringen tydligt underlättar och främjar en hållbar och effektiv process genom hela värdekedjan är lång.

Frågeställningarna rör ett stort antal olika aktörer och projektet bygger på att samla aktörer från materialleverantörer genom planering, byggprocess och förvaltning. Digitaliseringens incitament och hinder analyseras och illustreras utifrån två specifika fallstudier med fokus på förvaltare samt materialtillverkare, eftersom dessa är de två huvudaktörerna i kedjan, slutkund och tillverkare. De konkreta fallstudierna innebär också att resultaten kommer att ligga nära möjlig implementering i det verkliga fallet genom att kunna omsättas i praktiken i andra byggprojekt. Resultaten kommer dessutom att förankras och generaliseras genom att ytterligare aktörer från värdekedjan intervjuas och engageras i fokusgruppsdiskussioner och workshops. Projektet kommer att leda till tydliga steg mot en högre mognadsnivå vad gäller digital miljöinformation i byggsektorn. För byggprocessens aktörer innebär det både nya kostnadseffektiva affärsmodeller för att dela information mellan aktörer, en ökad kvalité i informationen genom bättre spårbarhet samt förbättrade möjligheter till hantering och användning av data för hållbart byggande.

Projektet fick medel beviljade i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Jeanette Gren, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Fakta

ID: U2-2016-01 Beviljat i: Utlysning 2 - Digitala Affärsmodeller Projektledare: Jeanette Gren