Bygg- och fastighetsbranschen står i början av ett systemskifte. Den accelererande utvecklingen av kraftfulla digitala verktyg möjliggör disruptiv affärsinnovation till den grad att man redan nu talar om den digitala ekonomin. Det kommer dessutom bli en hygienfaktor för varje aktör att bidra till en accelererad omställning till hållbarhet. Ökad komplexitetsgrad kommer kräva ökad förmåga till samverkan och snabb innovation. Mycket tyder på att digitalt driven innovation i ekosystem – innovation tillsammans – är det kommande nya normala i vår sektor. Detta projekt är ett test av ett sådant ekosystem, för att kunna accelerera och stegvis skala upp den metoden till att välkomna hela sektorn.

Projektet ska bidra till en digitalt och hållbarhetsmässigt driven förnyad affärslogik i byggbranschen. Det konkreta syftet är att testa i praktiken om en tvärdisciplinär innovationshubb kan accelerera en sådan hållbar branschomställning, och att beskriva förutsättningarna för uppskalning. Projektets två huvudsakliga resultat är
dels ett underlag för en nationell hubb, dels en prototyp från varje behovsägare på ny produkt, metod eller tjänst.

I byggsektorns fragmenterade värdekedja innoverar varje aktör normalt inom sin egen verksamhet, med bas i sin egen värdekedja. Samhällets behov av snabb omställning kräver snarare samverkan inom innovationsekosystem – med olika partners och även utanför det normala nätverket. Projektet är en systemdemonstrator för sådan innovation i samverkande ekosystem. Fem behovsägare (fastighetsutvecklare, teknikkonsulter och projektledare) möter fyra möjliggörare (process, kulturförflyttning, mjukvara och datadriven affärsinnovation). Mötet med nya tekniker sker genom möjligörarnas stora erfarenhet av att arbeta med digitala startups. Behovsägare i projektet är Akademiska Hus, Hemsö Fastighets AB, Bjerking, WSP och PQ Projektledning. Lärosäten är Luleå tekniska universitet och C halmers tekniska högskola. Möjliggörare är Yoin Technologies, LTU Business, Symetri och konsultbolaget Plan B, som också leder projektet.

Tillsammans ska deltagarna arbeta problembaserat med konkreta case till enkla prototyper, och därmed utveckla sin förmåga och drivkraft att bryta invanda mönster. Fortsatt utveckling kan sedan ske på affärsmässiga villkor med snarlika aktörer, utanför projektet. Projektets båda deltagande lärosäten drar slutsatser om projektets hypotes att detta arbetssätt kan utvecklas till att bli en ny best practice.

Ett stort antal utvärderingar av befintliga innovationshubbar och testbäddar indikerar starkt att det saknas möjligheter till affärsstöd för samverkan i tidiga skeden av innovationsprocesser. Fokus i detta projekt ligger därför på dessa skeden, då innovationströskeln är störst för atörerna i den fragmenterade byggsektorn.

Tematiskt ligger fokus på mötet mellan hållbar omställning, digitalisering och affärsutveckling från den industriella ekonomin till större inslag av den digitala.

Fakta

ID: U10-2022-2
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Dan Engström, Plan B