För närvarande saknas tvärvetenskaplig forskning rörande de nu aktuella frågorna. Projektet är speciellt angeläget på grund av den nära förestående implementeringen av EU:s nya dataskyddsdirektiv. Institutet för rättsinformatik har en etablerad kontakt med KTH, som redan nu bedriver praktisk forskning inom ramen för Smart Built Environment. Denna forskning är till en del finansierad av Einar Mattsson Byggbolag. I det perspektivet är det här forskningsprojektet en delmängd i ett större projekt.

På området finns behov av en grundläggande ökning av juridisk kompetens och kunskap. Ett av huvudskälen till detta är att digitaliseringen medför så stora möjligheter till övervakning, och insamling av data att individens suveränitet och flera rättsliga grundprinciper utmanas. Utvecklingen aktualiserar frågor om 1) säkerhet, 2) integritet, 3) ansvar och 4) äganderätt till dessa data.

Projektet kommer att:

  • Ge en översikt av aktuell forskning
  • Sammanställa de regleringar som berör området
  • Ta fram en checklista för riskanalys för projekt rörande smarta byggnader
  • Identifiera diskrepanser mellan verkligheten och regleringslandskapet, ”GAP-identification”
  • Inventera vad det rent praktiskt kan handla om på en byggnadsarbetsplats, till exempel var man monterar kameror/sensorer etcetera

Projektet ska därtill:

  • Kartlägga utvecklingstendenser och framtida forskningsfrågor
  • Ha hög relevans för en framtida utveckling mot ”smarta städer” etcetera

Projektledare är Cyril Holm, Stockholms universitet.

Fakta

ID: U4-2017-03 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Cyril Holm