Det är ingen nyhet att det är dyrt att bygga bostäder i Sverige. Många faktorer påverkar, men ökande byggkostnader gör det allt svårare för bostadsbyggarna att få ihop sina investeringskalkyler. Det finns ett stort behov av kostnadseffektiva och ändamålsenliga bostäder som gör nyproduktion tillgänglig i fler lägen och för fler grupper i samhället. Mycket forskning och utveckling har genomförts i syfte att minska byggkostnaderna, men sett till byggkostnadsutvecklingen syns inget trendbrott. Vi tror att principerna för industriellt byggande är rätt, men det finns utmaningar som har hindrat bred tillämpning och lägre kostnader på branschnivå. Med nya angreppssätt finns potential att sänka byggkostnaden markant och bryta trenden.

Vi ser en möjlighet att bygga prisvärda bostäder i samverkan, som kan byggas av många aktörer med hjälp av ett öppet byggsystem genom en affärsmodell som kombinerar industrialisering och leverantörsnätverk. Projektet tar avstamp i de lärdomar som under senare år dragits om industriellt byggande och erfarenheter från andra branscher som under lång tid utvecklat industriell produktion samt dialoger med några av ledande bostadsutvecklare.

Beskriva och verifiera principer för ett byggsystem

Projektets mål är att beskriva och verifiera principer för ett byggsystem och leverantörsnätverk som är öppet tillgängligt för aktörer. Det ska möjliggöra flexibelt och kostnadseffektivt byggande med låg klimatpåverkan.

Målet är att utveckla ett nytt sätt att producera bostäder baserat på; samlade erfarenheter, befintliga leverantörer, befintliga lösningar och existerande produktionskapacitet där digitaliseringens möjligheter nyttas för att skapa ett effektivt produktionssystem och kundunika lösningar baserat på ett öppet byggsystem. Dessa tre delar bildar ny värdekedja och utgör en ny affärsmodell som tidigare inte prövats. Idag är det möjlig att vara en aktör med tillgång till byggsystem, digitala verktyg och den byggprocess som krävs för en integrerad värdekedja utan att för den skull äga produktionskapacitet i form av fabriker och egen personal för montage.

Lägre byggkostnader och bättre förståelse för byggsystem

Resultaten från projektet ska ge tydlig anvisning om vad som krävs för att ta affärsmodellen från ritbordet och ut i verkliga byggprojekt.

På längre sikt ser vi att effekterna kommer att leda till lägre byggkostnader, bättre förståelse för möjligheterna att balansera standardisering och flexibilitet i ett byggsystem, och en förståelse för hur leverantörsnätverk och byggsystem bäst stöttar effektiv och industriell byggproduktion.

Fakta

ID: i5-3
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Linus Malmgren, Coreco