Projektet tar sitt avstamp i den inledande research och utveckling som gjorts i projektet GoDigital! och de insikter om samhällsbyggnadsbranschens strukturella innovations- och digitaliseringsutmaningar som arbetet renderat.

Ett stort antal branschaktörer, inklusive de största byggbolagen i Sverige, har uttryckt stort intresse för den metodutveckling som GoDig! föreslagit för branschen. Men dessa aktörer har också tydliggjort behovet av en ny typ av digitaliseringsledare som jobbar konkret med digitalisering i projekt; en specialist som kan applicera GoDig!-metodiken och andra verktyg för systematiskt organisatoriskt lärande i branschens organisationer. Eftersom detta ligger utanför ramarna för GoDig! ska nu en konstellation av tre aktörer; Eicorn AB, Dreamler AB och Veidekke Sverige AB arbeta med ett kompletterande F&I-projekt som genom experimentell utveckling ska ta fram underlag, processer och verktyg för en ny typ av roll som kan möta branschens behov av digitaliseringsledning och systematiskt organisatoriskt lärande.

Resultatet av projektet förväntas beröra incitament, affärsmodeller och risker. Att driva digitalisering operativt i projekt i samhällsbyggnadsbranschen är i dag ingen uttalad rolls ansvar, och därför finns inte heller några starka incitament för enskilda medarbetare eller konsulter att göra detta. Med en ny väldefinierad roll avser projektet att ändra på denna brist på incitament på individ- och projektnivå. I samhällsbyggnadssektorn råder särskilt problematiska förhållanden för hållbara affärsmodeller för digitaliseringsinitiativ, eftersom dessa sällan skalas upp inom organisationerna, vilket också leder till förhöjd ekonomisk risk för satsningar på digitalisering i branschen. Med rollen digitaliseringsledare i projekt ges branschen väsentligt bättre förutsättningar att stärka digitaliseringens affärsmodeller och hantera dess risker.

Fakta

ID: U5-2018-07 Beviljat i: Utlysning 5 - Inticament, risker och affärsmodeller 2018 Projektledare: Annika Kaborn Holmberg