Slutrapport och övriga publikationer

Rapporten är skriven av Agnes Nagy, Högskolan i Borås och Madumita Sadagopan, Högskolan i Borås.

Läs även: "Trots att vi gör en selektiv rivning, så får vi en CO2-besparing" Hör Agnes Nagy berätta om projektresultaten i en intervju med Smart Built Environment.

Projekt arbetar med att förbättra insamling av data vid selektiv rivning. Projektet dokumenterar rivning av delar av byggnader där fastighetsägarna har för avsikt att återvinna/återbruka material. Materialen kan vara tegel, prefabricerade betongelement, platsgjuten betong samt fönsterglas. Arbetet sker i samarbete mellan Högskolan i Borås, Riksbyggen, Bostäder i Borås och Borås Stad.

Målet är att samla in data gällande rivningsteknik, logistik samt klimatpåverkan från objektsorienterade fastigheter som rivs och på samma ställe byggs nytt i stadsmiljö. Genom praktisk rivning av en tegelvägg, datainsamling för verifierad LCA och logistik har genomförts, cirkularitets- och klimatpotentialen för materialen uppskattats.

Trots att vi gör en selektiv rivning, så får vi en CO2-besparing

– I projektet har vi gjort en provrivning av en tegelvägg och följt materialet till återvinningsanläggningen och samlat data. LCA visar tydligt, att trots att vi gör en selektiv rivning, så får vi en CO2-besparing på dryga 28 kgCO2ekv/m2 tegelvägg jämfört med nytt tegel. Det säger projektledare Agnes Nagy, Högskolan i Borås. Läs hela artikeln om resultaten.

Projektet indikerar flera riktningar för framtida forskning. Till exempel att utvärdera logistikscenarierna för olika materialen från ett objektorienterat byggobjekt för mer långsiktiga prediktioner och framtida uppbyggnad av värdekedjor för dessa material. Det skulle omfatta förutom LCA verifierade LCC för att säkra klimatvinster samtidigt med kostnadseffektivitet vid återvinning/återbruk av rivningsmaterial.

Projektet visar också på ett stort behov att utveckla metoder och praktiska tillämpningar av kartläggning av tillgängliga kommunala ytor i närheten av en objektsorienterad byggprocess, så kallad materialterminal, där materialen för återbruk och återvinning skulle kunna mellanlagras.

Fakta

ID: UI-2022-3
Beviljat i: Innovationsidén 2
Projektledare: Agnes Nagy, Högskolan i Borås