Projektet är utformat för att generera leverabler inom följande tre områden:

  1. Hållbarhet: Projektet avser att, utifrån behovsstudier, ta fram scenarion för att beskriva när den självstyrande organisationen bidrar till en hållbar utveckling. Scenariona syftar till att skapa en tydligare bild om när och var en utmaning kan bemötas genom att upprätta en självstyrande organisation (och när den
    självstyrande organisationen inte bidrar). Dessa scenarion ligger även till grund för att utforma hypoteser om vilka systemeffekter den självstyrande organisationen kan tänkas ha.

  2. Önskvärdhet: Projektet avser att studera och kartlägga invånares mottaglighet, inställning och behov till en självstyrande organisation. Resultatet är nödvändigt för att kunna utforma organisationen på ett sätt som uppmuntar till aktivering och engagemang.

  3. Genomförbarhet: Projektet avser att kartlägga strukturella och/eller regelmässiga begränsningar som finns idag för att en självstyrande organisation ska kunna existera och verka i praktiken. Detta för att i nästa steg kunna skapa en organisationsform som kan registreras som verksamhet i Sverige.

Ambitionen är att, genom en självstyrande organisationsform, kunna öka jämlikheten och den sociala och ekonomiska hållbarheten i samhället, och samtidigt hitta en organisationsform som kan stödja ekologisk hållbarhet genom en gemensam resurshantering. En autonom icke-hierarkisk struktur liknande DAO har goda förutsättningar att minimera risker för fördelning och icke jämlika strukturer.

Fakta

ID: i4-3
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Elsa Ardfors, Hello Future AB