Svenska stadskärnor är städer och stadsdelars hjärta och lungor. Det är i stadskärnorna som handel, kultur och arbete frodas. Det är stadskärnorna som driver och förvaltar arenor som kräver en ökad grad av hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Detta till trots har vi idag ingen eller dålig ordning på hur man som
stadskärneaktör på bästa sätt skall förhålla sig för att kunna få sin verksamhet att utvecklas på bästa sätt. En av de aspekter som idag saknas är relevant och kontinuerligt uppdaterade dataset som kan ge fastighetsägare, kommuner och andra intressenter en god grund för hur man skall driva hållbar, jämställd och mångfaldsorineterande stadsutveckling.

Svenska Stadskärnor grundades 1993 med syfte att värna om stadskärnan och möta utvecklingen av den alltmer ökande externhandeln. Under åren har verksamheten utvecklats till att inspirera, utbilda, stödja och sprida kunskap till dess medlemmar och intressenter. Visionen är att vara hela Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor.

En av de nuvarande största utmaningarna för de 100-tals medlemmarna i Svenska Stadskärnor vad gäller databaserad stadskärneutveckling är att det behövs en gemensam och sammanhållen struktur och ordning för att nationellt kunna mäta och samordna dataset som skall ligga till grund för analys och förståelse. Det finns
nämligen i dagens Sverige, till skillnad från i en del andra länder i exempelvis Europa, inga analysplattformar och dataset som rör sig på en så pass inzoomad nivå som stadskärnor utgör. Det behövs helt enkelt ett Stadskärneindex som är baserat på relevant forskning och som publiceras och tillhandahålls på ett sätt som
skapar en god möjlighet för förståelse och analys idag och som kan lägga grunden för framtida prediktabilitet och i förlängningen förutse framtiden. På sikt har arbetet potential att öka kapaciteten bland aktörer som utvecklar och förvaltar platser i Sverige att löpande och flexibelt förstå, planera och jämföra platsers
hållbarhet.

Genom att utveckla ett index kan Svenska stadskärnor etablera en norm och en standard för hur vi kan skapa jämförbarhet och bygga kunskap för alla svenska stadskärnor och stadsdelscentrum. I svenska stadskärnors huvuduppdrag liggera att utbilda, utveckla och skapa förutsättningar för dess medlemmar och dessas möjligheter att på bästa sätt genomföra sina uppdrag; att utveckla svenska stadskärnor, och att göra detta på ett hållbart sätt.

Att utveckla, etablera och tillhandahålla ett index kräver en forskningsbaserad process därför blir samarbetet med RISE i indexskapandet ett samarbete som borgar för att det nya stadskärneindexet. Arbetet vilar på trygg vetenskaplig grund med ambitionen att skapa universala mätskalor i relevanta områden såsom trygghet.

Forskare inom mätning och platssamverkan deltar i utvecklandet av indexet för att policys, analysinstrument och kunskapsunderlag kan få genomslag i beslutsfattande.

Den tredje beståndsdelen i projektet är att indexet avser att publiceras via Pattern Geographical Insights nyskapande webb platform. Plattformen utvecklas parallellt med projektet och en del av projektet syftar till att säkerställa att indexet kan optimeras för den kommersiella plattformen såväl som säkerställa att indexet kan
etableras i många olika målmiljöer men med Pattern som måttstock för hur indexutvecklingen på bästa sätt skall genomföras för att kunna ligga till grund för data hanterare som kan tolka, sammanställa, visualisera och analysera datan.

Målet med projektet är således att skapa, etablera och tillhandahålla ett nytt index för svenska stadskärnors utveckling. Ett index som utvecklas av Svenska Stadskärnor, Rise och Pattern Geographical Insights där Svenska Stadskärnors över 100 medlemmar borgar för en kunskap och spridning sker, där Rise säkerställer
indexutvecklingen ur ett vetenskapligt perspektiv och där Pattern Geographical Insights tillhandahåller en digital plattform för publicering, visualisering, analys och framtida prediktabilitet av indexet likväl som en framtida kommersiellt driven spridning av det samma.

Fakta

ID: U11-2023-08
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Karl Alfredsson, CO: Nordic AB