Syftet med projektet är att skapa en syntetiserad nulägesbild över vad de projekt som bedrivits inom de tidigare fokusområden Organisation och juridik respektive Affärsmodeller har resulterat i, för att:

  • sprida till programmets parter och övriga intressenter och nå ökad kunskap och insikt
  • ge underlag till vilka nya insatser inom temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller som behöver drivas under programmets andra programperiod. Underlaget ska primärt användas av processledaren för området.

Projektet ska resultera i en syntesrapport för spridning både inom programmet och mot sektorns aktörer och andra intressenter. Projektet avslutas i juni 2020.

Syntesrapport

Fakta

ID: s-2020-08
Beviljat i: Strategiska projekt, våren 2020
Projektledare: Martin Andersson, Pollen