Organisationer som ingår i projektet

White Arkitekter
Byggherrarna
Trafikverket
Bjerking AB
PQ projektledning
Masonite Beams AB
Improvicon AB

Projektets syfte är att, baserat på tidigare forskning och erfarenheter, utarbeta ett koncept med konkreta metoder och strategier för upphandling som möjliggör innovation. Konceptet ska fungera som en facilitator för att byggherreorganisationer ska förstå, vilja och kunna utforma upphandlingar som bjuder in till innovativa samarbeten som exempelvis medför nya affärsmodeller, lösningar, tekniker och material. Konceptet förväntas också underlätta för aktörer inom byggbranschen, eller aktörer som vill in i byggbranschen, att med stöd av konceptet ges möjlighet att bidra till innovation i byggandet genom samarbeten med beställare.

För att projektet ska utmynna i ett långsiktigt resultat som leder till en konkret effekt, krävs det att konceptet innehåller ett utarbetat format för att uppnå ”förstå, vilja och kunna”. Det krävs även att formatet är utformat för långsiktig spridning och förvaltning. Därmed ska ett av fyra föreslagna möjliga format för kunskapsspridning, förvaltning och konceptspridning utvecklas inom ramen för konceptet. De fyra föreslagna formaten är:

  • Upplevelsebaserat spel inklusive utbildningsmaterial
  • Samverkanshub med matchmaking
  • Rekommendationer med digital coach
  • Handbok med föreläsningsserie

Genomförandet av projektet kommer att ske genom tre arbetspaket, varav det första innefattar kunskapsinhämtning, sammanställning och analys av befintliga och i pilotprojekt utprövade strategier, metoder, arbetssätt och verktyg. Det första arbetspaketet efterföljs av en workshop med projektets expertgrupp, där syftet är att utvärdera och komplettera det teoretiska innehållet i föreslaget koncept.

Det andra arbetspaketet innebär att samla, analysera och sammanställa fördelar, nackdelar, effekter, risker och möjligheter för olika format för spridning och förvaltning. Det andra arbetspaketet efterföljs av en workshop med projektets referensgrupp där syftet är att utvärdera och komplettera konceptet i sin helhet ur ett aktörsperspektiv, samt innehållet i de olika föreslagna formaten för förvaltning och spridning.

Baserat på utfallet av de två första arbetspaketen beslutas om vilket format för spridning som ska koppas till konceptet. Det sista arbetspaketet består därmed av utveckling av beslutat format. Utvecklingen av formatet avses att utföras i samarbete med aktörer som arbetat med liknande lösningar inom tillverkande industri (samveranshub med matchmaking, digital coach) och spelindustri tillsammans med koncept och produkter som används för förändringsledning (upplevelsebaserade spel).

Koncept för byggherrars upphandlingsstrategier

Projektets huvudsakliga mål är att det koncept som utarbetas ska kunna fungera som en facilitator för att byggherreorganisationer ska förstå, vilja och kunna utforma upphandlingar som bjuder in till innovativa samarbeten som exempelvis medför nya affärsmodeller, lösningar, tekniker och material. Konceptet förväntas också underlätta för aktörer inom byggbranschen, eller aktörer som vill in i byggbranschen, att med stöd av konceptet ges möjlighet att bidra till innovation i byggandet genom samarbeten med byggherrar.

Byggherrar erbjuds nya tjänster och produkter

Projektet förväntas bidra till att nya tjänster och produkter kan nå marknaden, genom att skapa en grogrund för beställare att gå förbi effektivitet som fokus och vara testbädd för nya affärsmodeller genom att möjliggöra problem- och värdeorienterad upphandling. Därmed kan ny affärslogisk underlättas, där affärsmodeller hos aktörer baseras på nytta i ett livscykelperspektiv.

Ett delmål är därmed också att minska fragmenteringen i samhällsbyggandet med
ökade möjligheter för alla att få inflytande,
med mer fokus på vad man kan erbjuda än gällande vilken position man har i branschen.

Varför behövs nya upphandlingsstrategier för byggherrar?

För att främja innovation inom samhällsbyggnadssektorn och med det nya lösningar och en mångfald av affärsmodeller, behöver nuvarande upphandlingspraxis och struktur ifrågasättas. Byggherrar är de som har förutsättningarna att skapa möjligheter och incitament och driva innovation genom upphandling.

Behovet av höjd innovationsförmåga finns hos både små och stora byggherrar och gemensamt är att det ofta saknas den kunskap och de förutsättningar som krävs för att arbeta på nya sätt med upphandling.

Det finns utförda och pågående studier, projekt och demonstrationsprojekt som syftat till att förstå, analysera och beskriva hur byggherrar kan och bör arbeta med upphandling för att uppnå ökad innovationsförmåga. Från dessa studier finns också ett flertal exempel, metoder och verktyg som i specifika projekt (ofta demonstrationsprojekt) främjat innovation genom upphandling.

Innovation drivs ofta av höga ambitioner och byggherrar som på ett tydligt sätt kan kommunicera sina kort- och långsiktiga behov. Innovationer kan då skapas mellan aktörer, exempelvis genom tidig samverkan, baserat på de kommunicerade behoven. För att i ett bredare perspektiv än i ett demonstrationsprojekt ta till sig och använda en ny metod eller arbetssätt krävs att användaren (och även ofta organisationen som helhet) förstår, vill och har den kunskap och de förutsättningar som krävs för att pröva det nya.

Fakta

ID: S-2022-6
Beviljat i: Strategiska projekt 2022
Projektledare: Matilda Höök, iTid Tarinfo AB