Standardisering

Inom fokusområdet Standardisering skapas gemensamma standarder för utbyte och integrering av information i samhällsbyggandets processer, med fokus på objektsbaserad information. Detta sker genom strategiska projekt.

Ett nyckelbegrepp inom programmet är samarbete och gemensam tillgång till och utnyttjande av information. För att göra detta möjligt måste vi arbeta med standardisering inom tre huvudområden:

  1. Begrepp och klassifikation
  2. Datamodeller
  3. Processer och informationsleveranser.

Viktiga insatser och förslag till konkreta projekt finns sedan tidigare framtaget av sektorns aktörer och finns redovisade i rapporten ”BIM Standardiseringsbehov”. Dessa projekt måste kompletteras och harmoniseras med motsvarande behov inom geodata samt att standardiseringsinsatserna måste ta hänsyn till såväl traditionella projektbaserade processer som till industriella processer.

Standardiseringsarbetet måste också inkludera förhållandet till övrig digital utveckling som till exempel Internet of things och big data, så att sensorer och stora datakällor kan nyttjas sömlöst i samhällsbyggandets informationsflöden.

Innovationslabb

Inom fokusområde Innovationslabb skapas miljöer för testning och demonstration av såväl ny teknik och standarder som för upphandlingsformer, arbetssätt och processer. Detta sker med hjälp av strategiska projekt och öppna utlysningar.

Fokusområdet Innovationslabb innefattar testbäddar och demoanläggningar där programmets projektdeltagare kan testa, kontrollera, demonstrera och utvärdera nya innovativa tillämpningar av såväl teknik och standarder som av upphandlingsformer, arbetssätt och processer.

Innovationslabbet omfattar både fysiska miljöer för långsiktig test- och demoverksamhet och tillfälliga miljöer, inom till exempel konkreta byggprojekt, där näringsliv, offentlig sektor och akademi samverkar.

Innovationslabbet är centralt för Smart Built Environment eftersom de resultat som tas fram inom programmet behöver testas, utvärderas och vidareutvecklas.

Kunskapslyft

Inom fokusområdet inriktar vi arbetet på att stödja och samordna kompetensutveckling för nya integrerade processer. Om vi vill använda digitaliseringen och utnyttja fördelarna med objektsbaserad information och industriella processer krävs både ökade kunskaper och färdigheter men också förmågan att bryta invanda mönster i hur vi arbetar och i hur vi ser på och använder arbetssätt, roller och processer.

Förändringarna kommer inte i huvudsak att beröra teknikfrågor utan fokusera på det stora behov av förändringar på både individ- och företagsnivå som finns. De förändringar identifierats som nödvändiga måste införas stegvis i en process. För att åstadkomma nya arbetssätt krävs också starka ledare som kan driva förändringarna.

Livscykelperspektiv

Syftet med fokusområdet är att integrera livscykelperspektiv, LCC och LCA, i samhällsbyggandets informationsstrukturer och processer för att få ökad effektivitet av den byggda miljöns hela livscykel.

För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande krävs att man tar ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. För att nå dit måste livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) integreras i informationsstrukturer och processer.

Inom fokusområdet samordnar och katalyserar vi pågående goda initiativ och sakkunskap inom området. På så sätt kan vi nyttja den kompetens som redan finns i sektorn för att säkerställa att vi har ett entydigt system för livscykelperspektivet. Vi ska skapa nationella tillämpningar utifrån internationella standarder och analysera hur digitalisering och objektsbaserad informationshantering från övriga programaktiviteter kan stödja livscykelperspektivet - i alla skeden av samhällsbyggandets processer.

Arbetet omfattar analyser av olika scenarier för materialval och hantering i planering, projektering och byggande liksom för drift, underhåll och brukande. Det innefattar även upphandlingsperspektiv och hur livscykelfrågor utgör drivkrafter i de tidiga skedena.

Forskningsplattform

Forskningsplattformen är en vetenskaplig miljö som byggs upp i samverkan mellan flera akademiska parter. Den är en resurs för samordning av akademin, för att identifiera behov och analysera effekter av aktiviteter inom programmet. Plattformen ska också bygga ny kunskap till området.

Inom Forskningsplattformen arbetar vi med validering, mätning och med att utveckla metoder, för både programmets mål och programmets aktörer. Det innebär bland annat att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering i stort för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av Smart Built Environment som program. En viktig aktivitet är att utveckla programgeneriska mätmetoder.

Inom plattformen bygger och tillämpar vi ny tvärvetenskaplig kunskap och nya metoder som bidrar till att främja digitalisering och ökad industrialisering av samhällsbyggandet, framför allt hos programmets parter. Detta gör vi bland annat genom att utveckla och genomföra både fortbildningskurser för yrkesverksamma och doktorandkurser.

Vi bygger också ny kunskap inom Forskningsplattformen. Det innebär att kritiskt granska, utvärdera och värdera effekter av digitalisering och industrialisering för att få resultat som kan användas i forskning med akademisk höjd, i relevanta utbildningar och som kan implementeras. En stor del av kunskapsbyggandet genomförs inom två samverkande forskningsteam som vardera består av två seniorforskare och en-två doktorander med tre forskningsprojekt inom programmets kunskapsområden.

Samverkan med främst europeiska forskare sker i samtliga aktiviteter genom metodutveckling och erfarenheter från effektmätningar, state of the art och internationell branschkunskap i kurser och som stöd för problemformulering och vetenskaplig publicering i forskningsteamen.

Juridik och organisation

Detta fokusområde omfattar ny kunskap och nya tillämpningar inom tillgänglighet till och ägande av data, upphandlings- och avtalsformer och aktörsroller.

Detta sker genom projekt som initieras via öppna utlysningar, där en första genomförts 2016.

Nya informationsstrukturer och informationsflöden ställer nya krav på lagstiftning, branschöverenskommelser och praxis om äganderätt och nyttjanderätt av data. Frågan om vilken juridisk status objektsbaserad information har i avtal behöver belysas. Det finns även behov av att reda ut motstridigheter kring krav på öppenhet av data kontra äganderätt. Hur projekt organiseras i byggprocessen med olika aktörers roller och gränssnitten dem emellan är centrala frågor som behöver utredas, för att skapa rätt förutsättningar att i alla skeden i byggprocessen utnyttja information med fokus på slutprodukten och brukaren/användaren.

Inom fokusområdet samarbetar vi med det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, eftersom de står inför liknande utmaningar och frågeställningar.

Nya tillämpningar

Fokusområdet handlar om nya tillämpningar och innovationer för digitalisering och industrialisering. Här sker utveckling, testning och validering av nya produkter och tjänster.

Detta sker genom projekt som initieras i en öppen utlysning under 2017. Syftet med projekten är att skapa affärsdrivna tillämpningar genom att utveckla och utvärdera nya innovativa produkter, tjänster och processer.

Affärsmodeller

Detta fokusområde handlar om risker, incitament och affärsmodeller. Fokus är att ta fram ny kunskap inom området, utveckla incitament och affärsmodeller.

Detta sker genom projekt som initieras i en öppen utlysning under 2018.

För att utnyttja den stora potential som finns i digitalisering, objektsbaserad information och de möjligheter till kontinuerliga lärande som finns i industriella processer måste incitament och affärsmodeller basera sig på alla aktörers förmåga att skapa värde i slutprodukten och för slutkunden. Och inte som idag på suboptimerade delresultat.

Vi behöver ny kunskap om hur aktörer i sektorn kan omformulera och paketera sina erbjudanden, hur incitament och affärsmodeller för dessa kan se ut och hur risker kan reduceras och fördelas mellan olika aktörer. Utmaningar och risker - tekniska, kompetensmässiga och ekonomiska - med sådana förändringar av strukturer behöver också hanteras.