Personer i samtal

I Smart Built Environments öppna utlysning kunde du söka finansiering till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande.

Beviljade projekt i utlysning 12

Projektledning och styrning av parallella megaprojekt i den gröna omställningen: en studie av den digitala tvillingens roll inom ramen för Luleå industripark
Johan Larsson, Luleå tekniska universitet

Varsamma köksrenoveringar: AI-drivet verktyg för hållbar renovering i hyresrätter
Helene Pilström, Boid AB

Miljöpåverkan av digitalisering i byggnader
Göran Finnveden, Kungliga Tekniska Högskolan

Mot netto noll och lägre! – en öppen databas och ett jämförelseverktyg för alla slags byggnadsverks klimatpåverkan
Iris Dabbour, Lokal färdplan Malmö 2030 Ekonomisk förening

Smart modul för AI-analys under projekteringsfasen i säkerhetskritiska komplexa byggprojekt
Dag Bergsö, Yolean AB

Digitala stadsformsmodeller för en stärkt stadsbyggnadspraktik: resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande
Ann Legeby, Kungliga Tekniska Högskolan

FasadDigital – Digital värdekedja för gestaltning, projektering, produktion och montage av prefabricerade fasadelement
Kirsi Jarnerö, RISE Research Institutes of Sweden AB

Från Vision till Verklighet: Artificial Intelligence Design Assistant (AIDA) för att facilitera Kollaborativa Designprocesser
Mattias Roupé, Chalmers Tekniska Högskola

DaSaKlim – Data och samverkan bevarar fastighetsvärden när Sverige klimatanpassas
Niklas Thidevall, RISE Research Institutes of Sweden AB

Visualisering av kulturvärden inom stadsplanering i en digital tvilling
Liane Thuvander, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Uppskalning av konfigurator för masscustomisering av flexibla småhus baserad på kundmedverkan, digitaliserad integrerad samverkan från design, via byggsystem till bygg och personsäker byggplatsrobot
Ronny Andersson, Innovation Byggprocess Skåne AB

Digitaliserat byggande med robotiserade mikrofabriker för ett resilient samhälle
Helena Eriksson, Emrahus AB

Digital geoteknisk tvilling för kontroll vid schaktarbeten och tillhörande masshantering
Mats Svensson, Tyréns Sverige AB

Bakgrund

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala omställningen. Här uppmuntrades transformation av aktiviteter och roller i hela värdekedjan. Projekten kan beröra allt från standardisering, planering, långsiktig förvaltning, återbruk och cirkularitet. Här berörs även frågor om affärsmodeller, ledarskap och kunskapsöverföring.

I utlysningen är hållbarhetsperspektivet centralt genom sina tre perspektiv av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.