Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Den pågående pandemin har väckt insikt om att en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering är möjligt, samtidigt som det finns en tendens att fokusera på kortsiktiga lösningar för att klara nuläget.

Utlysningstext

På Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten publicerad. Här finns även information om ansökningsprocessen och om de utlysningswebbinarier som håll si november-januari.

Projekten ska dra nytta av den kapacitet att snabbt ställa om som samhället visat, tillsammans med fokus på att lösningarna ska ge en effekt över lång tid framåt. Den fokuserar därför på projekt vars resultat är möjliga att implementera i närtid, är resurseffektiva samt skalbara och kan tillämpas på bred front i samhällsbyggandet. Smart Built Environment uppmuntrar särskilt projekt som möjliggör och ger incitament för nya affärs- eller verksamhetsmodeller, nya samarbetsformer och nya/utvecklade värdekedjor.

Utlysningen öppnar den 4 november 2020 och stänger den 4 februari 2021.

Vad kan du söka för?

1. Innovationsidéer: För att studera genomförbarhet av en tidig idé eller för att testa en utvecklad idé i mindre skala. Maximalt kan du söka 500 000 kronor för projekt som är upp till 12 månader.

2. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt. Här kan du söka mellan 500 000 och 4 miljoner kronor. Projektlängd 12–48 månader.

Projekten som får bidrag ska:

  • Tydligt bidra till Smart Built Environments effektlogik med fokus på sektorns digitala transformation
  • ­Tydligt bidra till hållbarhetsaspekterna minskad klimatpåverkan och ökad jämlikhet i samhällsbyggandet
  • ­Vara skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt)

Projekten ska adressera ett eller flera av programmets temaområden

Vad som är viktigt att tänka på i din ansökan? – se en inspelad presentation med Formas