Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn. Vi arbetar aktivt med minskad miljöpåverkan, kortare byggtider, minskade byggkostnader och förnyad affärslogik. Vi bidrar därigenom till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland inom hållbart samhällsbyggande.

Hållbarhet, jämlikhet och digitalisering

Vi ser fantastisk potential med digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. Samtidigt står vi inför en rad globala förändringar och framtida utmaningar som vi i sektorn behöver anpassa oss efter. Frågan om hållbarhet är här central, och så även om jämlikhet i takt med att våra socioekonomiska förhållande förändras. Det är en spännande resa som bara har börjat, och vi är med på den tillsammans genom våra projekt.


Hållbarhet – tre begreppsdelar

Begreppet hållbarhet definieras ofta genom tre olika delar:

 1. Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.

 2. Miljömässig eller ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer på jorden.

 3. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser.

Vårt arbete med jämlikhet ryms i alla tre begreppsdelar. Hållbarhet genomsyrar allt arbete som sker i Smart Built Environment, läs mer om detta i vår strategiska agenda.

Jämlikhet – samlar begreppen jämställdhet, likabehandling och mångfald

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Likabehandling betyder att alla människor anses lika värda och att ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller en enskild person.

Mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder vi har samt olika förhållanden däremellan. Men också bland annat av vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, socioekonomisk bakgrund, våra värderingar, intressen, erfarenheter och så vidare. I begreppet mångfald ingår tanken att vi alla är unika och att vi kan komplettera och berika varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten.

Dessa begrepp är centrala i arbetet med social hållbarhet. Vi anser också att de tre begreppen är delar av det större begreppet jämlikhet som därför är det begrepp vi främst använder oss av i detta dokument

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Varför är det viktigt för oss att jobba med jämlikhet?

Sveriges jämställdhetspolitiska mål

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
 2. Ekonomisk jämställdhet
 3. Jämställd utbildning
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 5. Jämställd hälsa
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Läs mer på: regeringen.se

Enligt Sveriges nationella jämställdhetspolitiska mål ska alla människor oavsett kön ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I en jämlik värld tar vi hänsyn till alla människors lika värde och gör aktiva åtgärder för att anpassa situationer efter enskilda personers behov.

Inom Smart Built Environment arbetar vi med de positiva effekter som digitalisering ger i samhällsbyggnadssektorn. Vi har siktet inställt på att öka Sveriges internationella konkurrenskraft, och vi ska bidra till att sektorn lever upp till FN:s Globala mål för 2030:

”Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.”

FN:s Globala mål för 2030

Läs mer om de 17 globala målen för 2030 här: globalamalen.se

Vi är övertygade om att ett digitalt samhällsbyggande bland annat ger oss förutsättningar att förbättra livsmiljöer, ger fler möjlighet att påverka beslut och bidrar till smarta lösningar i en modern infrastruktur. Det är några viktiga aspekter inom jämlikhet som ger fler möjlighet att vara delaktiga i samhället.

Att jämlikhet finns med som en del av alla projekt som drivs inom Smart Built Environment ser vi som en självklarhet. Det kan dock vara svårt att visa hur arbetet med jämlikhet går till, och var det har tagits extra stor hänsyn till jämlikhetsfrågor.
Att visa upp hur projekt arbetar med jämlikhet är viktigt eftersom det påverkar hur projektet drivs (vilka som ingår i projektgruppen), vilka beröringspunkter projektet arbetar med (metoder och verktyg) och vem som tar till sig projektresultatet (implementering av effekter).

Jämlikhet gör våra projekt och resultat angelägna för fler.

Vi har valt att utforma denna jämlikhetsguide, som kan komma att utvecklas till en strategi som integrerar i programmets strategi- och verksamhetsplan.

Vårt gemensamma mål är ett jämlikt samhällsbyggande

Alla projekt inom Smart Built Environment är med och bidrar till jämlikhet i det stora – även om projektet börjar i det lilla. Vi ser arbetet med jämlikhet i samhällsbyggnadssektorn som en pågående process. Vi arbetar gemensamt med att utveckla vår kunskap, hitta verktyg och dela med oss av våra erfarenheter. Även denna guide är ett levande dokument som uppdateras i takt med att vi kommer vidare på resan.

Smart Built Environments övergripande mål för jämlikhet

Projekt i Smart Built Environment bidrar till att fylla Sveriges jämställdhetspolitiska mål och till de globala målen för år 2030. Vi vill att vårt jämlikhetsarbete resulterar i att:

 • Inspiration och fokus ska genomsyra projektens jämlikhetsarbete. I projekten har vi en jämlik representation av deltagare, och i rollfördelningen inom gruppen. Våra projektdeltagare är både nyfikna på att undersöka hur jämlikhetsarbete påverkar projektets upplägg och resultat, och ser arbetet som en naturlig del av projektplanen. Projekten lyfter fram förebilder och referenser är genomtänkt utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

 • Smart Built Environment ska tydligt kommunicera att det finns stor potential med att driva ett aktivt jämlikhetsarbete. Vi lyfter projektens resultat ur ett jämlikt perspektiv. Det visar hur jämlikhet bidrar i projekten, till programmet, och i förlängningen i hela samhällsbyggnadssektorn.

 • Projektdeltagare känner alla ansvar för att jämlikhet tillgodoses. Detta gäller hur grupper sätt samman och vem som kommunicerar om projektet.

 • Projekten bidrar till att uppfylla Smart Built Environments övergripande mål för jämlikhet.

Hur går det till och vad är bra att tänka på?

Vi tror på att ställa många frågor tidigt i planeringen och på att följa upp dessa genom hela projektarbetet. Alla projekt har sina unika förutsättningar, men det kan ändå vara bra att ställa några generella frågor. Här kommer några exempel:

 • Hur kan ni integrera jämställdhetsmålen i den publika beskrivningen av ert projekt?

 • Vilka av de Globala målen adresserar projektet?

 • Vad behöver ni räkna på, eller mäta? Vilken data samlar ni in och hur kan den användas för att illustrera skillnader i jämlikhet, och för att driva förändring mot ett jämlikare samhälle?

 • Hur ser resursfördelningen ut i projektet (tid, pengar, annat)? Vilka roller finns kopplade till resurser? Vem har tilldelats vilken roll i gruppen, finns det dolda skäl till fördelningen och kan ni åtgärda det?

 • Vilka konsekvenser behöver ni förstå utifrån kön, ålder, socioekonomi och andra viktiga aspekter? Analysera dessa, och skriv in dem i projektet för uppföljning

 • Vem är behovsägare i projektet? Hur påverkar det personer med olika roller i samhället? Finns det fler behovsägare än de självklara att ta hänsyn till? Vilka är dessa, och hur påverkar det projektet?

 • Hur ser situationen ut idag? Vad skulle en förändring kunna innebära för
  målgruppen och för samhället i stort?

Checklista

Här kommer några frågeställningar som är bra att titta extra på innan en projektplan skickas till Smart Built Environment:

 • Finns ett eller flera jämlikhetsmål med i projektplanen?
  Exempel: I projektet skapar ni tydliga beskrivningar av era tänkta mottagare som har olika egenskaper. Till exempel kan det handla om kvinnor och män som är äldre och yngre, etniskt svenska eller invandrar, arbetare eller tjänstemän. På så sätt kan ni bättre förstå era målgrupper och anpassa projektet och kommunikationen så att resultatet når fram.

 • Har vi i projektet gjort en beskrivning av hur jämlikhetsmål ska uppnås?
  Exempel: Ni genomför en analys över projektets konsekvenser för de tänkta mottagarna inför varje beslut.

 • Är arbetet med jämlikhet mätbart och går det att utvärdera?
  Exempel: Ni följer upp jämlikhetsmålet och dokumenterar lärdomar under projektet.

 • Finns det en plan gällande vad som ska göras med resultaten av arbetet med jämlikhet?
  Exempel: Ni har en plan för hur resultatet av ert jämlikhetsarbete ska spridas så att andra kan lära sig av era lärdomar.